About us fin
Copyright � 2011 by Maahanmuuttajavammaisten tukiyhdistys Ry   |   LKdesign
Meidän järjestö
Teemme työtä niille, jotka tarvitsevat meitä!

   
Venäjänkielisten vammaisten ryhmä on Suomen maahanmuuttajista suurikokoisin. Väestörekisterikeskuksen vuoden 2014 tilastojen mukaan Suomessa asuu yli 67000 äidinkielenään venäjää puhuvaa maahanmuuttajaa. Tarkempien tilastotietojen sekä tiedon suljetun luonteen vuoksi voimme olettaa, että noin 6700 henkilöä tästä ryhmästä on vammaisia ja yli 65-vuotiaita. Jokaisella ryhmään kuuluvalla henkilöllä on oma, ainutlaatuinen elämänhistoriansa, koulutustasonsa, sairaus- tai vammaisuusasteensa sekä uniikki kuntoutuskokemuksensa takaisin yhteiskuntaan vammaiseksi jäätyään. Kyseinen maahanmuuttajaryhmä on kaikkein heikoimmassa asemassa ja se kuuluu ”vähemmistöjen vähemmistöön”.
Tämän ryhmän tyypillisin ongelma on kielimuuri ja siitä johtuva eristäytyminen suomalaisista sosiaalipiireistä ja Suomen yhteiskunnasta. Muita ongelmia ovat suppea sosiaalipiiri, vaikeudet arkiongelmien ratkaisemisessa, heikko tunne omasta tarpeellisuudesta ja itsensä löytäminen persoonana yhteiskunnassa, itsensä toteuttamisen mahdottomuus, mikä kaikki johtaa väistämättä syrjäytymiseen. Merkittävä syy itsensä toteuttamiseksi ja aktiivisen elämänasenteen ylläpitämiseksi monille vammaisille on pelko muuten jäädä yksin omien ongelmiensa kanssa sekä sen ymmärtäminen, että on vielä joku toinen samassa tilanteessa oleva.

Meidän kansalaisjärjestömme on perustettu vuonna 1999 venäjänkielisten maahanmuuttajaperheiden toimesta, joilla on itsellään vammaisia lapsia. Järjestöllä on omia osastoja Helsingissä, Vantaalla, Espoossa, Hyvinkäällä sekä Riihimäellä. Helsingissä on yli 165 jäsentä ja Suomen muiden osastojen yhteenlaskettu jäsenmäärä on yli 300 henkeä. Järjestömme on avoin ja saadakseen tukea, henkilön ei tarvitse olla jäsen.


Organisaation toimintaa:
1. Edistää venäjänkielisten vammaisten, sairaiden ja pitkäaikaistyöttömien kotoutumista.
2. Syrjäytymisen ehkäisy ja ihmisoikeuksien suojelu: edistetään yhdenvertaisten oikeuksien ja mahdollisuuksien toteutumista.
3. Ehkäistään venäjänkielisten vammaisten välillistä ja institutionaalista syrjintää ottaen huomioon paluu- ja maahanmuuttajavammaisten vähemmistöryhmän erityistarpeet.

4. Parannetaan kohderyhmän elämän laatua tarjoamalla tietoa terveyspalveluista, tukemalla liikuntaa sekä parantamalla itsepalvelua.
5. Laajentaa Suomen kulttuurin ja tapojen tuntemusta, auttaa suomen kielen opiskelussa (suomen kielen tunteja)
sekä neuvoa ja ohjata muiden tahojen puoleen.

PEGAS — projekti, joka käynnistettiin Helsingin kaupungin sosiaaliviraston tuella, kattaa seuraavanlaisia toimintoja: puhelin-neuvontaa ja – konsultointia, kotikäynnit, perhetuki, tuki kriisitilanteissa, apua asiakirjojen laadinnassa, saattoapua sosiaalijärjestöissä käyntiin.

Erityisyytenä on se, että vammaiset itse ovat aktiivisia järjestön jäseniä. Järjestömme antaa eri-asteisen vamman omaaville ihmisille mahdollisuuden itsensä toteuttamiseksi. Meihin luotetaan! Meidän puoleen käännytään sekä surullisten että hyvien uutisten kanssa, sillä on aina helpompaa kääntyä sellaisen henkilön puoleen, joka on itsekin vammainen ja puhuu kanssasi samaa kieltä, tietää kaikki ongelmat ei vain kuulopuheen perusteella tai omaa elämänkokemusta vammaisten perheenjäsenten kanssa.

Tarkoituksenamme on tukea venäjänkielisten maahanmuuttajavammaisten ryhmää kielimuurin ylittämisessä kotoutumisvaiheessa ja sosiaalipalveluiden saamisen yhteydessä, auttaa poistamaan kohderyhmän sulkeutuneisuuden suomalaisia sosiaalijärjestöjä kohtaan, auttaa henkisen kriisin yli kriittisessä tilanteessa,
auttaa löytämään itsensä uudessa elämässä sekä auttaa itsensä toteuttamisen kanssa. Vammaiset oppivat
olemaan sulkeutumatta, katsomatta omiin ongelmiin, sekä löytämään keino, jonka avulla voi antaa konkreettista
apua myös muille.
Tavoitteena on selviytyä, elää ja pidentää elämää kaikissa sen ilmenemismuodoissan!
 
Puh: 0452701915


Hitsaajankatu 6
00810 Helsinki


e-mail:
mamuvamtuki@hotmail.com
    MEIDÄN JÄRJESTÖ